บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มเพิ่มความจำเป็นมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการขยายตัวเร็ว ทำให้เกิด บริษัทรักษาความปลอดภัย ขึ้นจำนวนมาก ช่วยคุ้มครองการลงทุนของนายจ้าง เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่มีต่อทรัพย์สิน และป้องกันกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมหรือ ...>>อ่านต่อ
บริษัทรปภ
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพเยี่ยม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการต่างให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจให้เราดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่าน เรามีประสบการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย เราช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย และจัดขึ้นเพื่อบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยทีมงานที่ชำนาญงานด้านนี้ ซึ่งประกอบด้วยตำรวจ ทหารและพลเรือน ที่มีประสบการณ์และมีระบบบริหารงานตามหลักวิชาการสมัยใหม่ทุกขั้นตอน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จลุล่วงหรือความล้มเหลวในการให้บริการขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารคน ดังนั้นเราจึงได้เลือกสรรผู้มีประสบการณ์และผู้ที่มีความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคลมา และยังมีทีมงานไว้คอยประสานงาน สืบสวน สอบสวนที่มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
พนักงานรปภ
1. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ
- พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน , องค์กร และอื่นๆ
2. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ (การ์ด)
- อารักขาบุคคลสำคัญ
- คุ้มกันทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
- คุ้มกันขบวนขนส่ง เช่น การตรวจการณ์ทางอากาศ และการตรวจการณ์ทางน้ำ
- งานอำนวยความสะดวกหรือรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษ เช่น งาน EVENT งานคอนเสิร์ต งานเปิดตัวบุคคล งานเปิดตัวสินค้า
- งานรักษาความปลอดภัยรูปแบบที่ต้องการการเข้มงวดเป็นพิเศษ
3. บริการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- กล้องวงจรปิดแบบเดินสาย
- กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย
- ติดตั้งระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ เป็นระบบจอดรถที่สามารถหาตำแหน่งว่าง บันทึกเวลาเข้า-ออก คำนวณค่าจอดรถ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
บริการก่อนและหลังการขายหากผ่านการอนุมัติ
ก่อนการเสนอราคาทางบริษัทจะจัดส่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเข้าไปสำรวจพื้นที่หน่วยงาน เพื่อไปศึกษาถึงระบบงาน หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงการเข้าพบกับนายจ้าง เพื่อสอบถามถึงปัญหา และเหตุผลของการใช้บริการงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยวางระบบงานการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการเสนออัตรค่าบริการ ซึ่งทางบริษัทจะเสนออัตราค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมกับขอบข่ายการให้บริการในหน่วยงานนั้นๆ และจะนำใบเสนอราคาเพื่อนำส่งให้กับนายจ้างอีกครั้งหนึ่ง   ...>>อ่านต่อ

รปภ
การฝึกอบรม เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก การฝึกอบรมจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด โดยจะมีครูฝึกจากหน่วยงานราชการ มาทำการการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของเรา การฝึกอบรมที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักสูตรการฝึกอบรมของ Siam Safeguard Academy
- การปฐมนิเทศ
- การฝึกอบรมเพื่อทบทวนและฟื้นฟูความรู้
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- โปรแกรมการบริหารจัดการด้านวิชาชีพ
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
ข่าวสาร รปภ. ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆของการรักษาความปลอดภัยมีค่อนข้างมากและข้อมูลใหม่ขึ้นมาตลอด จึงมีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอแก่ผู้ที่สนใจ เช่น ความสำคัญของการรักษาความปลอดภย การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย การควบคุมและการตรวจสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อท่านที่ต้องการหาความรู้ด้าน รปภ. หรือผู้ที่ต้องการว่าจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยมาบริการท่าน ... >>อ่านต่อ

ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมต่างๆและอุบัติภัยนั้น นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นและมีหลายรูปแบบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆที่ ทุกๆเวลา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนทั่วไป แต่ปัญหานั้นเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ โดยหลายวิธีเช่นติดตั้งสัญญาณกันขโมย หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่ง 2 สิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นกันป้องปรามและการแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง มีอยู่หนึ่งวิธีการที่คิดว่า สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ค่อนข้างดี โดยการมอบหมายหน้าที่ให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งคอยดูแล ตรวจตรา อยู่ตลอดเวลา หรือในช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านเจ้าของ ไม่สามารถดูแลได้ บุคคลในที่นี้ก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. หรือยาม นั่นเอง ซึ่งจะคอยดูแลชีวิตหรือทรัพย์สิน ที่ท่านมอบหมายให้ได้ อีกทั้งยังสามารถบริการงานด้านอื่นให้แก่ท่านด้าน เช่นการทำความสะอาด งานการดูแลสถานที่ งานดูแลต้นไม้ งานเอกสาร หรืองานอื่นๆ ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยจะแยกได้ 3 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการดูแลและป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการป้องกันการสูญเสียหรือเหตุร้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่นการตรวจป้องกันการเกิดอัคคีภัย การโจรกรรม การตรวจเช็คพนักงานเข้า-ออกพื้นที่ เป็นต้น
2.ด้านการอำนวนความสะดวก จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ว่าจ้าง เช่น การตรวจสอบบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหน่วยงานของท่าน ด้านการจราจร ด้านงานเอกสาร เป็นต้น
3.ด้านบริการและเสริมสร้าง งานในส่วนนี้เป็นงานที่คอยดูแลงานด้านความสะอาด ด้านความเป็นระเบียบ เช่นงานความสะอาดหน่วยงาน งานดูแลต้นไม้ หรืองานต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งจะไม่กระทบกับหน้าที่หลักของพนักงานรปภ.>>...อ่านต่อ

การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย

ในปัจจุบันได้เกิดบริษัทเกิดใหม่ขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีการคัดเลือก อบรม ควบคุมดูแลพนักงานรปภ. ต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ท่านจึงควรที่จะตรวจสอบหรือสอบถามดังนี้
1.ประสบการณ์การทำงาน หากบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์มานาน จะสามารถควบคุมดูแลการปฎิบัติหน้าที่ของรปภ. การตรวจสอบการทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี
2. ความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ที่จะเข้ามาบริการด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น ต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จาก เอกสารแนะนำบริษัท การนำเสนอการฝ่ายขาย รวมถึงการแต่งตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัย และเมื่อได้คุยกับฝ่ายขายแล้ว ก็สามารถสอบถามถึงจำนวนพนักงานรปภ. , ขึ้นตอนการทำงาน , จำนวนลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. การบริการงานรักษาความปลอดภัย ก่อนที่พนักงานจะเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ทางบริษัทต้นสังกัดต้องมีการอบรมพนักงาน รวมทั้งมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยต่างครบตามที่ตกลงไว้ และในระหว่างปฎิบัติหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานอยู่เสมอ >>...อ่านต่อ

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร คอนโนมิเนียม บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน คลังสินค้า โชว์รูมต่างๆ อื่นๆ ด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย พนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผ่านการตรวจสุขภาพและยาเสพติด ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการฝึกทบทวนประจำปี และมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
นอกจากบุคลาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น กล้องวงจรปิด , กันขโมยอินฟาเรด , Guard Scan , Guard Tour , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ , วิทยุสื่อการ และอื่นๆ มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
- ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตามจำนวนเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในการปฎิบัติหน้าที่จะต้องมีการตรวจตราผู้ที่มาติดต่อ และประสานงานแจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง ประกอบกับต้องมีการตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ให้ปราศจากเหตุร้ายต่างๆ
- ดูแลและตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน ในการตรวจตราแต่ละครั้ง ต้องสังเกตุสิ่งแวดล้อมต่างๆ ว่าผิดสังเกตุหรือไม่ ตั้งอยู่ผิดตำแหน่ง สุ่มเสียงต่อการสูญหายหรือสุ่มเสียงต่อการเกิดเหตุหรือไม่ หากพบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยทันที
- จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์ ในการปฎิบัติหน้าที่ต้องเข้มงวดกับรถหรือบุคคลที่เข้ามายังสถานที่เสมอ มีการแลกบัตร ลงรายการบันทึก แจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- บอกทิศทาง ,รับหีบห่อต่างๆ , ขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ติดต่อทำการตามขั้นตอนสำหรับการติดต่อแล้ว ต้องบอกสถานที่ที่ต้องนั่งรอพบลูกค้า ในการรับหีบห่อ ต้องตรวจสอบ ชื่อที่อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อรับแล้วต้องนำส่งผู้ว่าจ้างทันที กรณีที่พบเหตุการณ์ไม่ถูกต้องควรแจ้งเตือนผู้กระทำ หากยังฝ่าฝืนต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทันที
- บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุด เมื่อเกิดเหตุการไม่พึงประสงค์ การลงบันทึกจะเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้น พนักงานรปภ. จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ โดยละเอียด
- ดูแลและลาดตระเวนและตรวจตราทรัพย์สิน เพื่อป้องกันให้พ้นจากอัคคีภัย โจรกรรม การทำลาย และกิจกรรมอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎของผู้ว่าจ้างหรือกฎหมาย หากพบต้องรีบแจ้งไปยังหัวหน้างานหรือผู้ว่าจ้างทันที
- รายงานผู้ดูแลเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติโดยทันที การรายงานทันทีเป็นการตัดตอน ลดปัญหาต่างๆที่จะขยายตัวขึ้นได้เป็นอย่างดี >>...อ่านต่อ

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ (การ์ด)

ด้วยบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการอารักขาขั้นสูงมาก่อน ผ่านการอบรม ฝึกฝนทักษะงานอารักขาบุคคลและทรัพย์สินที่มีมูลค่า มีความสามารถสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ดี เรายินดีให้บริการท่านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรืองานยาก เรามีประสบการณ์มาแล้ว
- งานอารักขาบุคคลสำคัญ ซึ่งต้องใช้ทีมงานที่มืออาชีพจริงๆ มีทีมพาหนะ ทีมอารักขา ทีมลาดตะเวน ทีมหนุนเสริม ทีมหาข่าว ผ่านการอบรม มีประสบการณ์จริงๆ หากเกิดเหตุการไม่พึงประสงค์สามารถ ป้องกัน อารักขาบุคคลท่านนั้นๆ ให้ปลอดภัยได้ 100%
- บริการรักษาความปลอดภัย งานดูแลสิ่งของมีมูลค่า ต้องเป็นทีมที่เชียวชาญจริงๆ เพื่อป้องกันการโจรกรรม สูญหาย ทุกทีมต้องติดต่อสื่อการกันตลอด เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อที่หัวหน้าทีมจะประเมินความเสี่ยงได้
- งาน Event ต่างๆ งานที่ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ เพื่อคอยดูแล อำนวยความสะดวก ตรวจค้น สังเกตุ ลาดตะเวน
- งานเปิดตัวสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน และคอยดูแลเหตุโจรกรรมต่างๆ
- งานคอนเสิร์ต เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน คอยป้องปราม และ คอยสังเกตุเหตุการณ์ร้ายต่างๆ
- งานแสดงสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน ตรวจตรา และคอยดูแลเหตุโจรกรรมต่างๆ
- งานขายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน ตรวจตรา และคอยดูแลเหตุโจรกรรมต่างๆ
- งานโชว์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ตามจุดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- งานอื่นๆ ที่ต้องการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด >>...อ่านต่อ

คุณสมบัติพนักงาน

1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
3. สัญชาติไทย
4. สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้
5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
6. ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
7. ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรงมาก่อน
9. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
10. ไม่ติดยาเสพติด การพนัน
11. ฝึกอบรม/ทบทวนการรักษาความปลอดภัยทุกปี
12. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
13. ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (หลักสูตร รปภ.) ตามที่กฎหมายกำหนด
14. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รปภ.

การตรวจเยี่ยมพนักงานรปภ.

ในระยะการปฏิบัติหน้าที่ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ หรือฝ่ายปฏิบัติการพิเศษเข้าไปตรวจตรา หรือตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของรปภ และประสานงานเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกวันของการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดหัวหน้าชุดเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมบังคับบัญชา ในเรื่องระเบียบวินัย และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงติดต่อ ประสานงานกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รปภ. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา

บริษัทรปภ

บริษัทยามบริการรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย


การควบคุมและการตรวจสอบพนักงาน

ระยะที่ 1 การคัดเลือกตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
- การคัดกรอง รปภ. เริ่มจากการรับสมัคร รปภ. จะต้องมีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสามารถดูจากรูปลักษณะภายนอกเป็นอันดับแรก ต่อมาก็จะมีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินวิสัยทัศน์ มุมมองต่องานด้านรักษาความปลอดภัย หากผ่านการสัมภาษณ์ ก็จะมีการอบรมพนักงานใหม่ ให้รู้ถึงระเบียบวินัย ขั้นตอนการปฎิบัติงานของรปภ. หลังจากก็จะมีการส่งประวัติไปตรวจสอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระยะที่ 2 การติดตามผลระหว่างปฎิบัติหน้าที่
- พนักงานสายตรวจ มีการส่งพนักงานสายตรวจสุ่มตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัยถึงหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอน
- ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยภาพหรือคลิปวีดิโอ ขณะปฎิบัติงาน จะให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้แอปริเคชั่นไลน์ ถ่ายภาพ ตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน แล้วส่งภาพหรือคลิปวีดิโอนั้นๆ มาให้ผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ ทุก 2 ชั่วโมง
- หัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มีหัวหน้างาน ตลอดเวลาขณะปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานจะตรวจตราและควบคุม พฤติกรรมของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการแต่ง การใช้คำพูด กิริยามารยาท ให้อยู่ในกฎระเบียบอยู่เสมอ
ระยะที่ 3 การให้ความรู้เพิ่มเติมและทบทวน
- การให้ความรู้ ในกรณีที่มีความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ ด้านการรักษาความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จะมีการให้ความรู้แก่พนักงาน โดยการเรียกเข้ามาอบรมที่สำนักงาน หรือให้ทางสายตรวจ รองผู้จัดการเขต ผู้จัดการเขตไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พร้อมกับเข้าอบรมหรือแจ้งรู้ข้อมูลข่าวสารให้พนักงาน
- การฝึกทบทวนประจำปี ในการปฎิบัติงานแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไป แต่หลักพื้นฐานของพนักงานทุกนายจะต้องสามารถปฎิบัติงานได้เช่นระเบียบแถว การทําความเคารพ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การเขียนรายงาน การควบคุมยานพาหนะ การใช้สัญญาณมือ เป็นต้น จึงต้องมีการทบทวนอยู่เสมอๆ
- การตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานทำงานค่อนข้างหนัก อาจมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งจะไม่แสดงอาการในระยะแรก เมื่อปล่อยไว้นานเข้าเมื่อร่างกายอ่อนแอ ก็จะกลายเป็นโรคที่กำเริบหนักและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยตรง ดังนั้นบริษัทรักษาความปลอดภัยจะให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปี ... >>อ่านต่อ


อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ในการรักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆประกอบด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น GUARD TOUR (นาฬิกายาม) , GUARD SCAN (เครื่องตรวจโลหะ) , กรวยจราจร , กระบองไฟฟ้า , วิทยุสื่อการ , แผงกั้นจราจร , เสื้อจราจรสะท้อนแสง , ไฟฉาย , เสื้อกันฝน , สมุดบันทึก , เครื่องเขียน , บัตร VISITOR , ถังดับเพลิงเคมีแห้ง , ระบบกล้องวงจรปิด , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อื่นๆ แยกได้ 2 ประเภทใหญ่ดังนี้
1.อุปกรณ์ประจำกาย เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่พนักงาน รปภ. จะต้องมีติดตัวไว้ สามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อ ส่งสัญญาน ตรวจสอบ และจดบันทึก เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอก ปากกา สมุดพก แต่เนื่องด้วยปัจจุบันระบบเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น โทรศัทพ์มือถือ ก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ประจำกายได้เหมือนกัน อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทั้งในการรายงานเหตุการณ์ บันทึกภาพและเสียงขณะเกิดเหตุการณ์เพื่อส่งไปยังหัวหน้างานหรือผู้ว่าจ้างได้ด้วย
2.อุปกรณ์ประจำหน่วย มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อความเป็นระเบียบ และเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน อุปกรณ์ประเภทนี้มีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น บัตรผู้มาติดต่อ เสื้อกันฝน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ถังดับเพลิง แต่ในกรณีที่เป็นหน่วยงานค่อนข้างใหญ่ และผู้ว่าจ้างต้องการความเข็มงวดในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ก็อาจจะมี ระบบกล้องวงจรปิด การ์ดทัวร์ การ์ดสแกน ไม้กระดก ที่จอดรถอัจฉริยะ เป็นต้น ... >>อ่านต่อ


การอบรมพนักงาน

ความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาชีพรักษาความปลอดภัย ใช่แต่เพียงแค่คอยโบกรถ คอยแลกบัตร หรือคอยเฝ้าประตู อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้านั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องผ่านการอบรมความรู้งานรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ซึ่งความรู้ต่างๆที่ได้อบรมมานั้น จะต้องใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังเคยมีข่าวที่พนักงาน รปภ. สามารถช่วยคนเป็นโรคลมชัก ช่วยเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงาน รปภ.ต้องมีการอบรม อยู่เสมอๆ โดยขั้นตอนการอบรม จะแยกได้ 2 ประเภทใหญ่ดังนี้
1.การฝึกอบรมภายในองค์กร ความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัย จะมีความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า การรักษาจึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นเราจะมีการจัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอๆ จะมีบุคคลากรของเราคอยทำหน้าที่ครูฝึกอบรม และ มีพี่เลี้ยงคอยประกบ เพื่อคอยแนะนำ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เข้าอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ และ/หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำงานแล้ว ที่เข้ามาอบรม-ทบทวนความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉลี่ยแล้วจะปีละ1 ครั้ง
2.การฝึกอบรมภายนอกองค์กร จะมีเจ้าหน้าที่เอกชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น ด้านการดับเพลิง ด้านการพยาบาล ด้านการอาชญากรรม ด้านการกู้ชีพ และอื่นๆ มาคอยอบรมเป็นระยะ จะทำให้พนักงานรปภ. มีการทบทวนความรู้ และ เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากรที่เข้าให้ความรู้ โดยเฉลี่ยแล้ว ปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจะให้หัวหน้าชุด หัวหน้าหน่วย มาร่วมอบรม แล้วนำไปถ่ายทอดให้ผู้ใตับังคับบัญชาอีกทอดหนึ่ง หรือในบางกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะมีการจัดอบรม งานในด้าน จป. หรืองานด้านความปลอดภัย ก็จะเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าไปอบรมด้วย ก็สามารถทำได้
3.การฝึกอบรมเฉพาะกิจ เมื่อมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ เข้ามาในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่นกล้องวงจรปิดแบบใหม่ เครื่องจับสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบใหม่ หรือเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องเรียนรู้การใช้งานได้อย่างถูกต้องเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและตรวจสอบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ... >>อ่านต่อ


ลำดับชั้นของพนักงาน

หน่วยงานที่พนักงานปฎิบัติหน้าที่ จะมีขนาดพื้นที่และลักษณะงานไม่เหมือนกันมากนัก ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนรปภ. ที่ต้องเข้าปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ เช่นหากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องใช้จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มาก หากเป็นหมู่บ้าน , คอนโดมิเนียม , คลังสินค้า , บริษัท , บ้านพักอาศัย ก็จะใช้จำนวนพนักงานรปภ.น้อยลงไปตามลำดับ ในหน่วยงานที่มีพนักงานรปภ. จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งลำดับชั้นเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน และมีการสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มหรือติดสัญญลักษณ์ตำแหน่ง เพื่อบ่งบอกถึงลำดับชั้นของพนักงานรปภ.คนนั้นๆ โดยทั่วไปจะแบ่งลำดับชั้นของพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ดังนี้
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับคำสั่งและนำคำสั่งที่ได้รับปฎิบัติตาม ชุดยูนิฟอร์ม ก็จะเป็นไปตามที่บริษัทต้นสังกัดกำหนดไว้
2.ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย มีหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ สามารถปฎิบัติหน้าที่แทนได้ ในกรณีที่หัวหน้าชุดไม่อยู่ในพื้นที่ ชุดยูนิฟอร์มอาจจะเป็นชุดที่ต่างจากพนักงานรปภ.ทั่วไป หรือสวมปลอดแขนแสดงลำดับชั้น
3.หัวหน้าหน่วย มีหน้าที่ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงรับคำสั่งจากผู้ว่าจ้างและบริษัทต้นสังกัด ชุดยูนิฟอร์มอาจจะเป็นชุดที่ต่างจากพนักงานรปภ.ทั่วไป หรือสวมปลอดแขนแสดงลำดับชั้น
หมายเหตุ : การแบ่งลำดับชั้นดังกล่าวข้างต้น เป็นการแบ่งลำดับชั้นโดยปกติทั่วไป แต่อาจจะมีบางบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือบางหน่วยงาน มีการแบ่งที่เพิ่มเติมไปจากนี้ซึ่งก็ไม่ถือว่าผิดแต่ประการใด ... >>อ่านต่อ


[ หน้าหลัก ] [ วิสัยทัศน์ ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ บริการ ] [ ฝึกอบรมพนักงาน ] [ ข่าวสาร รปภ. ] [ สมัครงาน ] [ ติดต่อ ]